מדד לחוסר ביטחון תזונתי

נבנה על-פי שאלון מובנה של משרד החקלאות האמריקאי (USDAׂ), ותוקף למציאות הישראלית. המדד מבוסס על דיווח של משקי בית על בעיות נגישות למזון. משקי הבית מחולקים לרמות שונות של ביטחון תזונתי: ביטחון תזונתי; חוסר ביטחון תזונתי ללא סממני רעב; חוסר ביטחון תזונתי עם סממני רעב.

ראו נספחים 3 ו-4 בסקר הביטחון התזונתי שערך המוסד לביטוח לאומי בשנת 2011

מצב הביטחון התזונתי בישראל 2011