";

מצב הביטחון התזונתי בישראל, ביטוח לאומי 2011

מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי ביצע סקר בנושא אי-ביטחון תזונתי על מדגם מייצג של האוכלוסייה שכלל כ – 6,111 משפחות  (נטו)  מכל הארץ. בסקר רואיינו נשאלים מכל קבוצות הגיל (בהתאם ליכולתם להשיב) ומכל האזורים בהתאם להתפלגותם באוכלוסייה.

רוב משקי הבית ( 51%) היו זוגות עם ילדים.  המדגם מתפלג בצורה אחידה לאורך חודשי השנה והתוצאות המובאות כאן מבטאות את התשובות עד אוקטובר 2011 , בשלב זה ללא שקלול משקל המשפחות באוכלוסייה. נמצא כי 81% מציבור הנשאלים חש ביטחון תזונתי במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הריאיון 19%  מהנשאלים הנותרים חשו אי-ביטחון תזונתי בדרגה כזו או אחרת)תרשים 1). 9% חשו בתקופה זו אי-ביטחון תזונתי מסוים אך לא רעב. 8% חשו רעב ו 2%- מהנשאלים השיבו שהיו תקופות שבהן הם חשו רעב חמור מאוד.  לשיעורים אלה דמיון מסוים עם תוצאות ממדי העוני של השנים האחרונות,  המראים כי הכנסתם הכספית נטו של בין 19% ל 20%- מהמשפחות היא מתחת לקו העוני )מחצית ההכנסה הכספית החציונית המותאמת לגודל משק הבית,(  כאשר עוני חמור נמצא בקרב אחוזים בודדים של האוכלוסייה.

מחקר ביטוח לאומי 2011 – תוצאות ראשונות

תוצאות מסקר ביטוח לאומי 2011

סגור לתגובות.