מדד לחוסר ביטחון תזונתי

נבנה על-פי שאלון מובנה של משרד החקלאות האמריקאי (USDAׂ), ותוקף למציאות הישראלית. המדד מבוסס על דיווח של משקי בית על בעיות נגישות למזון. משקי הבית מחולקים לרמות שונות של ביטחון תזונתי: ביטחון תזונתי; חוסר ביטחון תזונתי ללא סממני רעב; חוסר ביטחון תזונתי עם סממני רעב.

ראו נספחים 3 ו-4 בסקר הביטחון התזונתי שערך המוסד לביטוח לאומי בשנת 2011

מצב הביטחון התזונתי בישראל 2011

תיאור וניתוח ממדי העוני והאי-שוויון בישראל ובמדינות המפותחות 2012

מסמך זה נכתב לבקשת ועדת הכספים ובו תיאור וניתוח ממדי העוני והאי שוויון בישראל ובמדינות המפותחות. במסמך מתוארים מדדים שונים לעוני ולאי שוויון ומפורטים נתונים על העוני בישראל ובהשוואה למצב בעולם. עוד במסמך ניתוח הסיבות הכלכליות העיקריות לעוני בישראל וסיכום המלצות ה- OECD למאבק בעוני.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2012

להמשך קריאה »

קביעת יעד ביטחון תזונתי לישראל ומדידת הקף הבעיה, 2008

נייר עמדה שהוכן ע"י המוקד לביטחון תזונתי בשנת 2008. בשנת 2011 מדד לראשונה המוסד לביטוח לאומי את מצב הביטחון התזונתי בישראל, אך טרם נקבעו יעדי ביטחון תזונתי.

נייר עמדה 2008- יעד ביטחון תזונתי ומדידה