";

פוסט ראשי

לראשונה ערך המוסד לביטוח לאומי סקר ארצי

לבדיקת מצב הביטחון התזונתי של תושבי ישראל

להמשך קריאה «

מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי ביצע סקר בנושא אי-ביטחון תזונתי על מדגם

מייצג של האוכלוסיה שכלל כ 6,111- משפחות (נטו) מכל הארץ. בסקר רואיינו נשאלים מכל

קבוצות הגיל (בהתאם ליכולתם להשיב) ומכל האזורים בהתאם להתפלגותם באוכלוסייה.

רוב משקי הבית ( %62 ) היו זוגות עם ילדים. המדגם מתפלג בצורה אחידה לאורך חודשי

השנה והתוצאות המובאות כאן מבטאות את התשובות עד אוקטובר 3122 , בשלב זה ללא

שיקלול משקל המשפחות באוכלוסייה.

נמצא כי %12 מציבור הנשאלים חש ביטחון תזונתי במהלך 23 החודשים שקדמו למועד

הראיון (תרשים 21% .( 2 מהנשאלים הנותרים חשו אי-ביטחון תזונתי בדרגה כזו או אחרת:

%1 חשו בתקופה זו אי-ביטחון תזונתי מסוים אך לא רעב. %1 חשו רעב ו -%3 מהנשאלים

השיבו שהיו תקופות שבהן הם חשו רעב חמור מאוד. לשיעורים אלה דמיון מסוים עם

תוצאות ממדי העוני של השנים האחרונות, המראים כי הכנסתם הכספית נטו של בין %21

ל -%31 מהמשפחות היא מתחת לקו העוני (מחצית ההכנסה הכספית החציונית המותאמת

לגודל משק הבית), כאשר עוני חמור נמצא בקרב אחוזים בודדים של האוכלוסיה.

סגור לתגובות.