";

הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד (תיקון), התשע"ג-2013

מטרת הצעת החוק היא להרחיב את מפעל ההזנה הקבוע כיום בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה–2005, וכן להבטיח כי רשויות חינוך מקומיות שבתחום שיפוטן מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה תפעלנה בהתאם לאמור בחוק.

הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד -תיקון- התשעג 2013

סגור לתגובות.