";

תפקיד הממשלה בהתמודדות עם אי ביטחון תזונתי – נייר עמדה

נייר עמדה זה הוזמן על ידי הקרן לידידות ונכתב על ידי ד"ר נרי הורוביץ בנובמבר 2011. נייר עמדה זה מצדד להעדיף בכל מצב קצבאות על פני שירותים בעין. במידה ויש, בדיעבד, כוונה להיכנס לתחום של מדיניות מזון בהקשר עוני יש להישען על תלושי מזון וכרטיסי אשראי לסוגיהם ככלי זמני הנלווה לטיפול המחלץ מן העוני. יחד עם זאת, כדאי להיזהר ממצב בו חוזרים לימים בהם קבלת רשת בטחון כרוכה בחובה לשתף פעולה במסגרות טיפוליות או תכניות שיקום תעסוקתי בכפייה בנוסח הנוקשה של Welfare to Work.

הקבוצה הקטנה של נזקקים סיעודיים ללא מסגרת או עורף משפחתי, קשישים עריריים, דרי רחוב, מכורים וחולי נפש בקהילה יכולים לקבל שירותים בעין במסגרת חלוקת מזון. אם כי גם במקרה זה ניתן להציע העדפה של פלטפורמה כמו מסגרת יום או לחילופין להעניק להם תלושים וכרטיסי אשראי זמניים לפי מצבם. אין הכרח להישען על עמותות בהקשר זה וניתן להשתמש במשאבים אחרים של הרשות המקומית או הממשלה. מדינת ישראל ומשרד הרווחה התנסו בשנתיים האחרונות במורכבות של עבודה עם מגזר שלישי וארגוני סנגור בהקשר קרן הסיוע לעמותות אשר נקלעו לקשיים. הפרשה, אשר טרם נסתיימה, מסמנת את הפוטנציאל הגדול של התרחבות בלתי מבוקרת של מגזר שלישי ותובענות של ארגונים אשר אינם רגישים להשלכות של הלאמת חלקים מתוכם במגזר הממשלתי. העיקרון אשר צריך להישמר קשור במטאפורה של הכלכלן ג'ון מיינארדקיינס לפיה במצבים רבים המדינה צריכה לשמור מרחק מטווחי זרוע Arms Length מפעילות בשדה החברה האזרחית. חלוקת מזון ומדיניות אי בטחון תזונתי פעילה היא אחד מאותם שדות מהם צריכה המדינה לשמור מרחק. מפעילות בשדה החברה האזרחית. חלוקת מזון ומדיניות אי בטחון תזונתי היא אחד מהם. הקרן לידידות, מתוך מחויבות לתורמים שלה, מבקשת לסמן נישה פילנטרופית הנוגעת בקשיים הבסיסיים ביותר של הקבוצות הנזקקות בשוליים של החברה הישראלית. זהו מקום בו ההזדקקות ברורה מאליה. הקרן עוסקת בפיתוח תפיסות בתחום הטיפול בעוני כאשר מחד גיסא , היא מפנה משאבים רבים להוצאות חד פעמיות של משפחות עניות בתשתיות של משק הבית )קופות הידידות( ומאידך גיסא מגבשת מענים ממוקדים וארוכי טווח המיועדים לטיפול בעוני :

.1 פיתוח תכניות העוסקות בשירותים הנלווים הנוגעים בהתמודדות ויציאה מהעוני )הכשרה, תעסוקה ומיצוי

זכויות(

.2 צמצום התמיכות למזון לטובת קבוצות מוגדרות )קשישים וניצולי שואה( או סביב מועדים ספציפיים בשנה

בעיקר לטובת משפחות המטופלות ברווחה ועל פי המלצתה.

.3  העברת יותר ויותר תמיכות במזון באמצעות כרטיסים. מתוך רצון לשמור על כבודם של הנזקקים

כניסה למיזם משותף עם הממשלה, במיזם שעניינו חלוקת מזון מעלה שאלות ודילמות חדשות שלא היו מנת

חלקה של הקרן כישות פילנטרופית עצמאית הפועלת בתחום המזון. במידה ובכל זאת תהיה השתתפות של

הממשלה או הקרן במיזם חלוקת מזון הרי שיש להקפיד על העקרונות המוצעים:

.4 שימוש בחלוקה של מזון בחזקת שירותים בעין הוא פעולה אחרונה לאחר מאבק על קצבאות מעודכנות,

Living wage , השענות על פלטפורמות קיימות, הפעלת תכניות של תלושים וכרטיסי אשראי.

.5 יש למנוע תלות ולהגביל את הפעולה של חלוקת מזון כמופע זמני אשר נזקק יכול להנות ממנו זמן קצר

בלבד ומספר פעמים מוגבל על פני זמן.

.6 יש להבחין בשונות בין מצבי החיים בהם אנשים סובלים מאי בטחון תזונתי ולהפעיל בכל קבוצת

אוכלוסייה את התכנית הרלבנטית. התכניות לא צריכות להיות מופעלות על ידי העמותות המספקות מזון.

.7 יש להגן על מדינת הרווחה מפני התרחבות בלתי פרופורציונאלית של חלוקת מזון בחזקת שירות היוצר

צורך.

.8 חלוקת עבודה בין המגזר השלישי והמדינה תיעשה תוך הבטחת החוסן והעדר התלות של המגזר

השלישי בממשלה.

.9 בנוגע לאוכלוסיית קצה נזקקת ללא פלטפורמה או יכולת להיעזר בתלושים צריכה להיות הקפדה יתרה.

יש להפריד את הפונקציה המזהה אי בטחון תזונתי וקובעת קריטריונים לקבלת שירות בעין מן הגופים

המפעילים שירותי חלוקת מזון. צעד זה מיועד למנוע אינטרסים בהגדלה מלאכותית של מספר הנזקקים

כפי שקורה במדינות רבות.

נייר עמדה הורביץ כנס שדרות 2011

 

סגור לתגובות.