Making this year a little sweeter for those in need, the Jerusalem Post, 2015

to the full article

ראש השנה בפתח: עמותות הסיוע לנזקקים עדיין לבד במערכה (וואלה!)

שר הרווחה חיים כץ הודיע, שבוע לפני ערב ראש השנה, על הקצאת 30 מיליון שקל לעמותות המזון. על פי ההודעה, חצי מהסכום, 15 מיליון שקל, יחולק מידית והחצי השני יחולק אחרי החגים. אלא שמספרים שנזרקים לאוויר שומעים בעמותות המזון כבר עשור, ואת הכסף שעובר בפועל – איש עוד לא ראה.

לקריאת הכתבה

דו"ח מבקר המדינה 2014 בנושא פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתי

"דוח זה, העוסק באחד מצורכי הקיום הבסיסיים ביותר, הוא המשך ישיר של מדיניותי בדבר ההגנה על זכויות האוכלוסיות החלשות במדינת ישראל. הממצאים העולים מהדוח הם קשים ביותר ומלמדים כי במובנים רבים המדינה לא עמדה במחויבותה לקדם את הביטחון התזונתי של תושביה וטרם גיבשה מדיניות ממשלתית כוללת המגובה במשאבים הראויים להתמודדות יעילה עם התופעה של אי-ביטחון תזונתי. כפי שמצוין בדוח, פעולות הממשלה לטיפול בנושא הביטחון התזונתי עד מועד סיום הביקורת – הקצאת משאבים ממשלתיים בסכומים נמוכים והמשך הישענות על משאבי המגזר השלישי כגורם המממן את הפתרונות למשפחות המצויות באי-ביטחון תזונתי – מצביעות על מחויבות ממשלתית קטנה עד מאוד לטיפול ראוי בנושא קידום הביטחון התזונתי."

לקריאת הדו"ח המלא